Czardas (Vittorio Monti) - Violin: 신현수 Hyun Su Shin (Korea)   
• ZUGABE: Saraste "Zigeunerweisen" mit Hyun Su Shin  und Clara Yumi Kang  •